Sportplatz Krakau I, FC Stolberg 2010Sportplatz Krakau I, FC Stolberg 2010
Stadtrandsiedlung
52222 Stolberg