Sportplatz Gressenich, S.G. StolbergSportplatz Gressenich, S.G. Stolberg
Bovenheck