Kinderspielplatz RosenwegKinderspielplatz Rosenweg
Rosenweg
52222 Stolberg (Rhld.)