Przybylski, Rosita 

PrzybylskiRosita    


Anschrift:

Steinfeldstraße 10


52222
 
Stolberg


Funktion:

Sachkundige Bürgerin


Fraktion: